Článok I.

Vymedzenie pojmov:
1.    Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej
strane je spoločnosť Vecos.eu s.r.o., IČO: 53 565 258 so sídlom Na hore 6, 04022 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 50801/V, ako predávajúci ( ďalej len „predávajúci“ ) a na strane
druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

2.    Prevádzkovateľom internetovej stránky ( e-shopu) je Vecos.eu s.r.o., Na hore 6, 04022 Košice
3.      Predávajúcim je Vecos.eu s.r.o., Na hore 6, 04022 Košice
4.      Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Vecos.eu s.r.o.
5.      Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril
objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z sa spotrebiteľom rozumie fyzická
alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám,
za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

       6.      E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom,
ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb.

       7.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

       8.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

       9.      Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-schopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.
Cena:

1.    Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane Dph, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka  prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

2.    Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

 Objednávka:

1.    Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.    Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru alebo služby.

3.    Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

4.    Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

5.    Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3 tohto článku.

6.    Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

7.    Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

8.    Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

9.    Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne
vzniknúť.

Článok IV.

 Platobné podmienky:

1.    Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a)    platba na dobierku ( platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru, alebo na pošte).

b)    platba prostredníctvom platobnej brány.

c)    platba vopred na účet.

2.    Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.    Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
a)    opakovaný nákup
b)    zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

4.    Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

5.    Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

6. Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Besteron. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Pay Solutions, a. s., Líščie údolie 119841 04 Bratislava. IČO: 47866233 DIČ: 2024127963 IČ DPH: SK2024127963

Článok V.

Dodacie podmienky:

1.    Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2.    Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3.    Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4.    Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5.    Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6.    Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a)    123Kuriérom, b) Osobný odber

7. Priemerná doručovacia doba zásielok je 3 dni.

Ostatné podmienky:

1.    V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas ), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

2.    Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá  sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

3.    Kupujúcemu odporúčame, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalu ) podľa  priloženého prepravného listu.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb – platné pre Slovensko:

Poplatky za prepravu sa účtujú podľa aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom ( vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu,  že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva:

1.    Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2.    Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy:

1.    Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku,  podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa:

1.    Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2.    Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení a odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá  mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní  odo dňa odstúpenia ( § 10 ods.1 Zákona ).

Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

3.    Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4.    Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar ( službu vrátane nákladov na dopravu V zmysle ust. § 9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní od dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5.    Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6.    Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z. z.
7.    Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný na zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán:

1.    Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.    Kupujúci je povinný:
.    prevziať objednaný tovar,
.    zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
.    prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3.    Predávajúci je povinný:
.    dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
.    spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru
ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej
podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov:

1.    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2.    Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej
prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.

3.    Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám,  prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o vzťahu k osobným údajom.

4.    Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
.     právo na informácie, ktoré  je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
.     právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje
spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
.     právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
.     právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
.     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
.     právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
.     právo na prenosnosť osobných údajov,
.     právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom,

5.    Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa,  adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových ( dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru:

1.    Predávajúci má právo na náhradu škody ( podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar nepravzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2.  písm, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2.    Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

3.    Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto
právo len z časti.

 Článok XIII.

 Záručné podmienky:

1.    Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia:

1.    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez prechádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.    Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3.    Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu, rovnako spolu s reklamačným poriadkom dourčené v e-maily potvrdzujúcom objednávku.

5.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní  odo dňa jej odoslanie, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom ospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na  Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6.    Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z. z. , Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 18/2018 Z. z.,  Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7.    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátanie ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 6.8.2018